Thống kê dịch vụ công mức độ 4

Đơn vịSố thủ tục
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế50
Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
- - - Sở Công thương42
- - - Sở Giáo dục và Đào tạo65
- - - Sở Giao thông Vận tải46
- - - Sở Kế hoạch và Đầu tư74
- - - Sở Khoa học và Công nghệ50
- - - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội74
- - - Sở Ngoại vụ4
- - - Sở Nội vụ15
- - - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn91
- - - Sở Tài chính16
- - - Sở Tài nguyên và Môi trường15
- - - Sở Thông tin và Truyền thông37
- - - Sở Tư pháp130
- - - Sở Văn hóa Thể thao103
- - - Sở Xây dựng36
- - - Sở Y tế127
- - - Ban Dân tộc2
- - - Sở Du lịch26
- - - Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh33
Cấp huyện200
Cấp xã60
Các cơ quan khác