Thống kê dịch vụ công mức độ 4

Đơn vịSố thủ tục
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế54
Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
- - - Sở Công thương24
- - - Sở Giáo dục và Đào tạo67
- - - Sở Giao thông Vận tải52
- - - Sở Kế hoạch và Đầu tư100
- - - Sở Khoa học và Công nghệ52
- - - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội74
- - - Sở Ngoại vụ2
- - - Sở Nội vụ15
- - - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn29
- - - Sở Tài chính4
- - - Sở Tài nguyên và Môi trường48
- - - Sở Thông tin và Truyền thông34
- - - Sở Tư pháp66
- - - Sở Văn hóa Thể thao96
- - - Sở Xây dựng20
- - - Sở Y tế74
- - - Ban Dân tộc2
- - - Sở Du lịch25
- - - Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh27
Cấp huyện176
Cấp xã58
Các cơ quan khác