Hương Trà: Tập huấn xây dựng mô hình xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên năm 2015

10/04/2015

hằm nâng cao chất lượng dân số, giảm tỷ lệ sinh con thức 3 trên địa bàn, thị xã Hương Trà vừa tổ chức lớp tập huấn cho đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên trách dân số 16 xã, phường trên địa bàn về một số nội dung liên quan đến các chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ).

Lớp tập huấn đã phổ biến Quyết định số 28 ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh quy định một số chính sách về DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh; chính sách khuyến khích đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân thực hiện chính sách DS-KHHGĐ; xử lý các trường hợp vi phạm chính sách dân số. Đồng thời, hướng dẫn liên ngành về việc triển khai xây dựng mô hình “xã phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên; hướng dẫn liên ngành về tăng cường đẩy mạnh đưa chính sách DS-KHHGĐ vào nội dung hương ước, quy ước xây dựng làng thôn bản, tổ dân phố văn hóa.

Được biết, đến đầu năm 2015, thị xã Hương trà có 50,3% tổ, cụm dân cư đang duy trì mô hình cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên. Mục tiêu đặt ra là trong năm 2015, phấn đấu 100% số thôn, tổ dân phố đăng ký xây dựng lại mô hình (161 tổ, cụm dân cư) và duy trì các cụm đã đăng ký, nhất là đối với các cụm đã đạt 2 năm chưa có vi phạm chính sách DS-KHHGĐ; 100% đơn vị đăng ký mô hình có bổ sung chính sách dân số vào hương ước, quy ước thôn, tổ dân phố.

www.thuathienhue.gov.vn