Văn bản quy phạm pháp luật

Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật

Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực: Loại văn bản:
Ban hành từ ngày: Đến ngày
Tìm kiếm

Văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành

Tên văn bản / Trích yếuĐính kèm
Luật số 64/2020/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 23/06/2022 V/v SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XÂY DỰNG
Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh ban hành ngày 03/06/2022 V/v Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Quyết định số 428 /QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 22/05/2022 V/v Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nghị định số 25/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12/04/2022 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính.
Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 28/03/2022 V/v Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
Quyết định số 677/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 17/03/2022 V/v Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định số 681 /QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 17/03/2022 V/v danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
Quyết định số 587/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 03/03/2022 V/v Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và hủy công khai trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Quyết định số 527 /QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 24/02/2022 V/v Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, đƣợc sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lƣu thông hàng hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thƣơng tỉnh Thừa Thiên Huế
Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 23/02/2022 V/v Ban hành quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Quyết định số 514 /QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 23/02/2022 V/v Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định số 512/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 23/02/2022 V/v Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế
Quyết định số 428 /QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 11/02/2022 V/v Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định số 427/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 11/02/2022 V/v Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung mức phí lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh ban hành ngày 25/01/2022 V/v Quy định một số chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025
Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh ban hành ngày 25/01/2022 V/v Quy định một số chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025
Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh ban hành ngày 25/01/2022 V/v Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 25/01/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Thông tư số thông tư số 01/2022/TT- BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 18/01/2022 V/v Sửa đổi, bổ sung một số thông tư trong lĩnh vự thủy sản
Thông tư số thông tư số 01/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 18/01/2022 V/v Sửa đổi bổ sung một số thông tư trong lĩnh vự thủy sản
Nghị định số số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 10/01/2022 V/v Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường