Văn bản quy phạm pháp luật

Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật

Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực: Loại văn bản:
Ban hành từ ngày: Đến ngày
Tìm kiếm

Văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành

Tên văn bản / Trích yếuĐính kèm
Quyết định số 412/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 27/02/2023 V/v Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định số 401/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 24/02/2023 V/v Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
Quyết định số 345/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 14/02/2023 V/v Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và thay thế trong lĩnh vực quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, lĩnh vực Thú y và lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định số 554 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 13/02/2023 V/v Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
Quyết định số 554/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 13/02/2023 V/v Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
Quyết định số 299/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 02/02/2023 V/v Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (bao gồm thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã)
Quyết định số 299 /QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 02/02/2023 V/v Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (bao gồm thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã)
Nghị định số 02/2023/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01/02/2023 V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.
Quyết định số 371/QĐ-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 19/01/2023 V/v Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định số 374/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 19/01/2023 V/v Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định số 375/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 19/01/2023 V/v Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Quyết định số 150/QĐ-UBND của UBND Tỉnh ban hành ngày 13/01/2023 V/v QUYẾT ĐỊNH Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp huyện
Nghị định số 131/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2022 V/v Quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh
Nghị định số 130/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2022 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019
Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 30/12/2022 V/v Quy định về cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh
Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 30/12/2022 V/v Quy định về quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản
Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 30/12/2022 V/v Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thông tư số 25/2022/ TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 30/12/2022 V/v Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Thông tư số 21/2022/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 29/12/2022 V/v Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ NNPTNT ban hành, liên tịch ban hành
Thông tư số 17/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành ngày 27/12/2022 V/v Quy định các mẫu văn bản trong hoạt động điện ảnh