Nghị định số 19/2024/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 23/02/2024 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:19/2024/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:23/02/2024
Lĩnh vực:Giao thông vận tải
Trích yếu:sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước
Văn bản đính kèm: