Nghị định số 06/2024/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 25/01/2024 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:06/2024/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:25/01/2024
Lĩnh vực:Giao thông vận tải
Trích yếu:sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa
Văn bản đính kèm: