Thông tư số 48/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 31/12/2023 V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 90/2014/TTBGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:48/2023/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông vận tải
Ban hành ngày:31/12/2023
Lĩnh vực:Giao thông vận tải
Trích yếu:Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 90/2014/TTBGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc
Văn bản đính kèm: