Các thủ tục mức độ Toàn trình thuộc Sở Nội vụ

Lĩnh vực Hội, tổ chức phi chính phủ (11 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hộiMười lăm ngàyĐăng ký
2Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện14 ngàyĐăng ký
3Thủ tục Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ14 ngàyĐăng ký
4Thủ tục Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ có thời hạn hoạt động15 ngàyĐăng ký
5Thủ tục Đổi tên quỹ15 ngàyĐăng ký
6Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hộiMười ngàyĐăng ký
7Thủ tục Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ15 ngàyĐăng ký
8Thủ tục Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹHai mươi ngàyĐăng ký
9Thủ tục thành lập hộiHai mươi ngàyĐăng ký
10Thủ tục Phê duyệt điều lệ hộiHai mươi ngàyĐăng ký
11Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường14 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Công tác thanh niên (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnhBa mươi hai ngàyĐăng ký
2Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnhMười lăm ngàyĐăng ký
3Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh15 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp Giấy chứng nhận thành tích đối với người có công trong kháng chiếnBa ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữMười lăm ngàyĐăng ký