Thống kê dịch vụ công mức độ 3

Đơn vịSố thủ tục
Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
- - - Sở Công thương89
- - - Sở Giáo dục và Đào tạo10
- - - Sở Giao thông Vận tải73
- - - Sở Kế hoạch và Đầu tư57
- - - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội50
- - - Sở Nội vụ98
- - - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn11
- - - Sở Tài nguyên và Môi trường38
- - - Sở Xây dựng17
- - - Sở Y tế54
- - - Thanh tra tỉnh8
- - - Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh1
Cấp huyện153
Cấp xã66
Các cơ quan khác