Thống kê dịch vụ công mức độ 3

Đơn vịSố thủ tục
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế375
Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
- - - Sở Công thương115
- - - Sở Giáo dục và Đào tạo10
- - - Sở Giao thông Vận tải65
- - - Sở Kế hoạch và Đầu tư37
- - - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội43
- - - Sở Ngoại vụ2
- - - Sở Nội vụ98
- - - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn87
- - - Sở Tài chính2
- - - Sở Tài nguyên và Môi trường61
- - - Sở Thông tin và Truyền thông4
- - - Sở Tư pháp64
- - - Sở Văn hóa Thể thao63
- - - Sở Xây dựng39
- - - Sở Y tế70
- - - Ban Dân tộc1
- - - Sở Du lịch8
- - - Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh40
Cấp huyện208
Cấp xã76
Các cơ quan khác