Thống kê dịch vụ công mức độ 3

Đơn vịSố thủ tục
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế391
Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
- - - Sở Công thương63
- - - Sở Giáo dục và Đào tạo29
- - - Sở Giao thông Vận tải20
- - - Sở Kế hoạch và Đầu tư177
- - - Sở Khoa học và Công nghệ2
- - - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội76
- - - Sở Ngoại vụ4
- - - Sở Nội vụ117
- - - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn40
- - - Sở Tài chính26
- - - Sở Tài nguyên và Môi trường35
- - - Sở Thông tin và Truyền thông1
- - - Sở Tư pháp34
- - - Sở Văn hóa Thể thao53
- - - Sở Xây dựng25
- - - Sở Y tế3
- - - Sở Du lịch1
- - - Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh60
Cấp huyện189
Cấp xã34
Các cơ quan khác
- - - Cơ sở giáo dục2