Thống kê dịch vụ công mức độ 3

Đơn vịSố thủ tục
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế391
Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
- - - Sở Công thương64
- - - Sở Giáo dục và Đào tạo27
- - - Sở Giao thông Vận tải26
- - - Sở Kế hoạch và Đầu tư112
- - - Sở Khoa học và Công nghệ2
- - - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội80
- - - Sở Ngoại vụ4
- - - Sở Nội vụ110
- - - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn37
- - - Sở Tài chính26
- - - Sở Tài nguyên và Môi trường34
- - - Sở Thông tin và Truyền thông1
- - - Sở Tư pháp37
- - - Sở Văn hóa Thể thao54
- - - Sở Xây dựng21
- - - Sở Y tế3
- - - Sở Du lịch1
- - - Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh22
Cấp huyện177
Cấp xã34
Các cơ quan khác
- - - Cơ sở giáo dục2