Các thủ tục mức độ Một phần thuộc Sở Xây dựng

Lĩnh vực Nhà ở (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của chủ đầu tư (do hai công việc thực hiện song song nên thời gian kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng hạng mục phần móng nằm trong thời gian thực hiện TTHC là 15 ngày, giảm 7 ngày so với quy định)Đăng ký
2Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnhTrong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng (20 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)15 ngày làm việc đối với công trình kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cảo tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)15 ngày đối với công trình kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I và cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)15 ngày đối với công trình kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)12 ngày đối với công trình kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
5Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
6Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
7Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
8Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III20 ngày đối với trường hợp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
9Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng)10 ngày đối với trường hợp cấp lại chứng chỉ hành nghề kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
10Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (do lỗi của cơ quan cấp)10 ngày đối với trường hợp cấp lại chứng chỉ hành nghề kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
11Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III20 ngày đối với trường hợp cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
12Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III của cá nhân người nước ngoài25 ngày đối với trường hợp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
13Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III20 ngày đối với trường hợp gia hạn chứng chỉ hành nghề kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
14Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do mất, hư hỏng)10 ngày đối với trường hợp cấp lại chứng chỉ năng lực kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
15Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do lỗi của cơ quan cấp)10 ngày đối với trường hợp cấp lại chứng chỉ năng lực kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
16Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III20 ngày đối với trường hợp cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
17Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III10 ngày đối với trường hợp gia hạn chứng chỉ năng lực kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
18Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựngDự án nhóm A không quá 35 ngày, dự án nhóm B không quá 25 ngày, dự án nhóm C không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
19Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/ điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở- Không quá 35 ngày đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt; - Đối với công trình cấp II và cấp III: không quá 25 ngày. - Đối với các công trình còn lại: không quá 15 ngày.Đăng ký
20Tiếp nhận công bố sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật05Đăng ký
Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
2Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc)05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
5Công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
6Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
7Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh20 ngày làm việc (tại Sở Xây dựng 15 ngày và UBND tỉnh 05 ngày)Đăng ký
8Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh25 ngày làm việc (tại Sở Xây dựng 18 ngày và UBND tỉnh 07 ngày)Đăng ký
Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư22 ngày (15 ngày tại Sở Xây dựng và 07 ngày tại UBND tỉnh)Đăng ký
Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh14 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình, trong đó: Sở Xây dựng 10 ngày, UBND tỉnh 04 ngày.Đăng ký
2Cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ)14 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận báo cáo kết quả thực hiện công việc của Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình, trong đó: Sở Xây dựng 10 ngày, UBND tỉnh 04 ngàyĐăng ký
3Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành)20 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thuĐăng ký
Lĩnh vực Hải quan (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục xác nhận vật tư, thiết bị là hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung nhẹ và sản xuất gạch xi măng - cốt liệu công suất từ 10 triệu viên quy tiêu chuẩn/năm trở lên thuộc Nhóm 98.2210 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (trong trường hợp: Cấp lần đầu hoặc Giấy chứng nhận hết hạn mà tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng có nhu cầu tiếp tục hoạt động)Đăng ký
2Bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (trong trường hợp tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thay đổi địa điểm đặt phòng thí nghiệm hoặc thay đổi, bổ sung, sửa đổi chỉ tiêu thí nghiệm, tiêu chuẩn thí nghiệm trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng)20 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Quản lý công sản (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng75 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục xóa nhà tạm cho hộ nghèo07 ngày làm việcĐăng ký