Các thủ tục mức độ Một phần thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực Công Thương (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp gia hạn, điều chỉnh giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP)2 ngày làm việc hoặc 3 ngày làm việc hoặc 5 ngày làm việc (tùy thuộc hoạt động xin cấp phép)Đăng ký
2Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP)07 ngàyĐăng ký
3Thành lập/mở rộng cụm công nghiệpĐăng ký
4Điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh07 ngày làm việcĐăng ký
5Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh05 ngày làm việcĐăng ký
6Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh07 ngày làm việcĐăng ký
7Đăng ký thương nhân hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Lào02 ngày làm việcĐăng ký
8Phê duyệt phương án cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện07 ngày làm việcĐăng ký
9Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh a) Trình tự thực hiện05 ngày làm việcĐăng ký
10Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh07 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư (45 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnhBảy ngày làm việcĐăng ký
2Hỗ trợ sau đầu tư cho các dự án đầu tư theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế- Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập biên bản kiểm tra đủ điều kiện hỗ trợ (Mẫu số 4), chủ trì phối hợp với các sở chuyên ngành xây dựng và các cơ quan có liên quan thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 2) trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét Quyết định hỗ trợ. - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định ban hành Quyết định hỗ trợ (Mẫu số 3). Trường hợp hồ sơ không đảm bảo điều kiện hỗ trợ thì ban hành văn bản từ chối và nêu rõ lý do.Đăng ký
3Phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật (nhóm B)05 ngày làm việc Đăng ký
4Trình phê duyệt điều chỉnh dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật (Nhóm C)05 ngày làm việc Đăng ký
5Trình phê duyệt điều chỉnh dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật (Nhóm B)05 ngày làm việc Đăng ký
6Phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật (nhóm C)05 ngày làm việc Đăng ký
7Quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)5 ngày làm việcĐăng ký
8Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)5 ngày làm việcĐăng ký
9Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)5 ngàyĐăng ký
10Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư5 ngàyĐăng ký
11Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư5 ngàyĐăng ký
12Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư07 ngàyĐăng ký
13Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh07 ngàyĐăng ký
14Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ07 ngàyĐăng ký
15Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Quốc Hội07 ngàyĐăng ký
16Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh05 ngàyĐăng ký
17Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ5 ngàyĐăng ký
18Chuyển nhượng dự án đầu tư (Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ)07 ngàyĐăng ký
19Chuyển nhượng dự án đầu tư (Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh)5 ngàyĐăng ký
20Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án07 ngàyĐăng ký
21Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi07 ngàyĐăng ký
22Thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển07 ngàyĐăng ký
23Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư07 ngàyĐăng ký
24Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư07 ngàyĐăng ký
25Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư5 ngày làm việcĐăng ký
26Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh)5 ngàyĐăng ký
27Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh)05 ngàyĐăng ký
28Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư07 ngàyĐăng ký
29Tiếp nhận dự án nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh5 ngàyĐăng ký
30Tiếp nhận dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ5 ngàyĐăng ký
31Thẩm định chủ trương đầu tư dự án07 ngàyĐăng ký
32Phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật07 ngàyĐăng ký
33Phê duyệt điều chỉnh dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật07 ngàyĐăng ký
34Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình07 ngàyĐăng ký
35Thẩm định chủ trương đầu tư dự án5 ngàyĐăng ký
36Thẩm định thiết kế thi công và dự toán5 ngàyĐăng ký
37Trình phê duyệt dự án5 ngàyĐăng ký
38Trình phê duyệt điều chỉnh dự án, thiết kế thi công và dự toán5 ngàyĐăng ký
39Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu5 ngàyĐăng ký
40Cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ05Đăng ký
41Đề xuất và lựa chọn Đề xuất chương trình, dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ07 ngàyĐăng ký
42Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản07 ngàyĐăng ký
43Quyết định chủ trương đầu tư dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản07 ngàyĐăng ký
44Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản07 ngàyĐăng ký
45Xác nhận chuyên gia07 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Giám định tư pháp (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Bổ nhiệm giám định viên tư pháp20 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo (25 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục05 ngày làm việcĐăng ký
2Thủ tục Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
3Chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư; cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
4Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm05 ngày làm việcĐăng ký
5Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp)05 ngày làm việcĐăng ký
6Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh03 ngày làm việcĐăng ký
7Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam07 ngày làm việcĐăng ký
8Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam07 ngày làm việcĐăng ký
9Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục05 ngày làm việcĐăng ký
10Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên07 ngày làm việcĐăng ký
11Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số03 ngày làm việcĐăng ký
12Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu)05 ngày làm việcĐăng ký
13Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú05 ngày làm việcĐăng ký
14Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)05 ngày làm việcĐăng ký
15Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên05 ngày làm việcĐăng ký
16Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông)05 ngày làm việcĐăng ký
17Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú05 ngày làm việcĐăng ký
18Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia07 ngày làm việcĐăng ký
19Thủ tục Công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (Trường trung học bao gồm: Trường trung học cơ sở; Trường trung học phổ thông; Trường phổ thông có nhiều cấp học; Trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; Trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; Trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường phổ thông dân tộc bán trú; Trường chuyên).07 ngày làm việcĐăng ký
20Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục07 ngày làm việcĐăng ký
21Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận07 ngày làm việcĐăng ký
22Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục05 ngày làm việcĐăng ký
23Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông075 ngày làm việcĐăng ký
24Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục05 ngày làm việcĐăng ký
25Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia07 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Văn hóa thể thao (22 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục Đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnhTrong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệĐăng ký
2Đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức03 ngày làm việcĐăng ký
3Đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh tổ chức03 ngày làm việcĐăng ký
4Thông báo thành lập đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam05 ngàyĐăng ký
5Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
6Thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam05 ngày làm việcĐăng ký
7Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập07 ngày làm việcĐăng ký
8Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp01 ngày làm việcĐăng ký
9Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích07 ngày làm việcĐăng ký
10Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật07 ngày làm việcĐăng ký
11Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng07 làm việc hoặc 20 ngày với trường hợp xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng phải có ý kiến của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó, 05 ngày làm việc hoặc 15 ngày làm việc tại Sở Văn hóa và Thể thao; 02 ngày làm việc hoặc 05 ngày làm việc tại UBND tỉnh.Đăng ký
12Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)07 ngày làm việc. Trong đó, 05 ngày làm việc tại Sở Văn hóa và Thể thao; 02 ngày làm việc tại UBND tỉnh.Đăng ký
13Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang02 ngày làm việcĐăng ký
14Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)07 ngày làm việc. Trong đó, 05 ngày làm việc tại Sở Văn hóa và Thể thao; 02 ngày làm việc tại UBND tỉnh.Đăng ký
15Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương02 ngày làm việcĐăng ký
16Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương05 ngày làm việcĐăng ký
17Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu02 ngày làm việcĐăng ký
18Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam03 ngày làm việcĐăng ký
19Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam03 ngày làm việcĐăng ký
20Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam03 ngày làm việcĐăng ký
21Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)05 ngày làm việcĐăng ký
22Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)05 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Nông nghiệp (41 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Phê duyệt chương trình, dự án và hoạt động phi dự án được hỗ trợ tài chính của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnhBốn mươi ngày làm việcĐăng ký
2Công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng cao30Đăng ký
3Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh quản lý07 ngày làm việcĐăng ký
4Phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn UBND tỉnh quản lý07 ngày làm việcĐăng ký
5Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh03 ngàyĐăng ký
6Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Trồng cây lâu năm; Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh02 ngàyĐăng ký
7Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh03 ngàyĐăng ký
8Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: nuôi trồng thủy sản; Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh03 ngàyĐăng ký
9Phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý10 ngàyĐăng ký
10Phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ đối với khu rừng phòng hộ thuộc UBND tỉnh quản lý10 ngàyĐăng ký
11Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủHai mươi lăm ngàyĐăng ký
12Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (đối với diện tích rừng đề nghị chuyển mục đích thuộc chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)30 ngàyĐăng ký
13Phê duyệt chương trình, dự án và hoạt động phi dự án được hỗ trợ tài chính của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh5 ngàyĐăng ký
14Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập30 ngàyĐăng ký
15Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức3 ngàyĐăng ký
16Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương7 ngàyĐăng ký
17Hỗ trợ dự án liên kết7 ngàyĐăng ký
18Hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới tàu cá5 ngàyĐăng ký
19Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư7 ngàyĐăng ký
20Bố trí, ổn định dân cư ngoài tỉnh3 ngàyĐăng ký
21Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh7 ngàyĐăng ký
22Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh5 ngàyĐăng ký
23Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh5 ngàyĐăng ký
24Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh5 ngàyĐăng ký
25Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh5 ngàyĐăng ký
26Miễn, giảm tiền dịch vụ môi trường rừng (đối với tổ chức, cá nhân sử dụng DVMTR nằm trong phạm vi 01 tỉnh)3 ngàyĐăng ký
27Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác07 ngàyĐăng ký
28Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh05 ngàyĐăng ký
29Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh02 ngàyĐăng ký
30Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh05 ngàyĐăng ký
31Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh05 ngàyĐăng ký
32Cấp giấy phép hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh05 ngàyĐăng ký
33Cấp giấy phép hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ của UBND tỉnh.02 ngàyĐăng ký
34Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.04 ngàyĐăng ký
35Cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh5 ngàyĐăng ký
36Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh5 ngàyĐăng ký
37Công nhận nghề truyền thống5 ngàyĐăng ký
38Công nhận làng nghề5 ngàyĐăng ký
39Công nhận làng nghề truyền thống5 ngàyĐăng ký
40Đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới02 ngàyĐăng ký
41Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới05 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Tài chính (21 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng30 ngày làm việcĐăng ký
2Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành - Dự án nhóm A07 ngàyĐăng ký
3Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành - Dự án nhóm B07 ngàyĐăng ký
4Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tưbảy ngày làm việcĐăng ký
5Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vịbảy ngày làm việcĐăng ký
6Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản côngbảy ngày làm việcĐăng ký
7Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tưbảy ngày làm việcĐăng ký
8Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nướcbảy ngày làm việcĐăng ký
9Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản côngbảy ngày làm việcĐăng ký
10Quyết định điều chuyển tài sản côngbảy ngày làm việcĐăng ký
11Quyết định bán tài sản côngBảy ngày làm việcĐăng ký
12Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủBảy ngày làm việcĐăng ký
13Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản côngBảy ngày làm việcĐăng ký
14Quyết định thanh lý tài sản côngBảy ngày làm việcĐăng ký
15Quyết định tiêu huỷ tài sản côngBảy ngày làm việcĐăng ký
16Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoạiBảy ngày làm việcĐăng ký
17Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúcBảy ngày làm việcĐăng ký
18Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự ánBảy ngày làm việcĐăng ký
19Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hộiBảy ngày làm việcĐăng ký
20Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền của UBND tỉnhNăm ngày làm việcĐăng ký
21Phê duyệt Phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnhBảy ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường (63 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đăng ký sử dụng mặt nước, đào hồ, ao, sông, suối, kênh, mương, rạchĐăng ký
2Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu (cấp tỉnh)Đăng ký
3Tạm dừng hiệu lực giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy phép khai thác tài nguyên nước (cấp tỉnh)Đăng ký
4Thủ tục điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01/7/20045 ngàyĐăng ký
5Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình cấp cho sinh hoạt đã đi vào vận hành và được cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước nhưng chưa được phê duyệt tiền cấp quyềnĐăng ký
6Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng5 ngàyĐăng ký
7Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài5 ngàyĐăng ký
8Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài5 ngàyĐăng ký
9Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm5 ngàyĐăng ký
10Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao5 ngàyĐăng ký
11Thủ tục cho thuê đất đối với trường hợp bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm5 ngàyĐăng ký
12Thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức đang sử dụng đất5 ngàyĐăng ký
13Thủ tục gia hạn sử dụng đất1 ngàyĐăng ký
14Thủ tục điều chỉnh diện tích giao đất, thuê đất5 ngàyĐăng ký
15Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức5 ngàyĐăng ký
16Thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản5 ngàyĐăng ký
17Thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt5 ngàyĐăng ký
18Thủ tục tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản5 ngàyĐăng ký
19Thủ tục cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản5 ngàyĐăng ký
20Thủ tục gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản05 ngàyĐăng ký
21Thủ tục chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản5 ngàyĐăng ký
22Thủ tục trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản5 ngàyĐăng ký
23Thủ tục phê duyệt trữ lượng khoáng sản5 ngàyĐăng ký
24Thủ tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản5 ngàyĐăng ký
25Thủ tục gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản5 ngàyĐăng ký
26Thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản5 ngàyĐăng ký
27Thủ tục trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản5 ngàyĐăng ký
28Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản5 ngàyĐăng ký
29Thủ tục gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản5 ngàyĐăng ký
30Thủ tục trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản5 ngàyĐăng ký
31Thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản5 ngàyĐăng ký
32Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai khoáng sản thác5 ngàyĐăng ký
33Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản5 ngàyĐăng ký
34Cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ03 ngàyĐăng ký
35Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm5 ngàyĐăng ký
36Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm5 ngàyĐăng ký
37Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2 m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm; Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000 m3/ngày đêm5 ngàyĐăng ký
38Gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm; Gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ ngày đêm5 ngàyĐăng ký
39Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác5 ngàyĐăng ký
40Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ03 ngàyĐăng ký
41Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm5 ngàyĐăng ký
42Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm5 ngàyĐăng ký
43Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác5 ngàyĐăng ký
44Cấp lại giấy phép tài nguyên nước03 ngàyĐăng ký
45Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ03 ngàyĐăng ký
46Lấy ý kiến UBND cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh07 ngàyĐăng ký
47Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi07 ngàyĐăng ký
48Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước5 ngàyĐăng ký
49Thủ tục cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn03 ngàyĐăng ký
50Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn02 ngàyĐăng ký
51Thủ tục gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.03 ngàyĐăng ký
52Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường05 ngày làm việcĐăng ký
53Thủ tục giao khu vực biển5 ngàyĐăng ký
54Thủ tục gia hạn quyết định giao khu vực biển5 ngàyĐăng ký
55Thủ tục sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển5 ngàyĐăng ký
56Thủ tục trả lại khu vực biển05 ngày làm việcĐăng ký
57Thủ tục thu hồi khu vực biển05 ngày làm việcĐăng ký
58Thủ tục cấp giấy phép nhận chìm ở biển05 ngày làm việcĐăng ký
59Thủ tục gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển05 ngày làm việcĐăng ký
60Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển05 ngày làm việcĐăng ký
61Thủ tục trả lại giấy phép nhận chìm05 ngày làm việcĐăng ký
62Thủ tục cấp lại giấy phép nhận chìm05 ngày làm việcĐăng ký
63Thủ tục Chấp thuận tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản03 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Lao động thương binh và xã hội (40 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài07 ngày làm việcĐăng ký
2Thủ tục xóa nhà tạm cho hộ nghèoĐăng ký
3Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh07 ngày làm việcĐăng ký
4Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh03 ngày làm việcĐăng ký
5Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh07ngày làm việcĐăng ký
6Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn07 ngày làm việcĐăng ký
7Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh02 ngày làm việcĐăng ký
8Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận02 ngày làm việcĐăng ký
9Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động07 ngày làm việcĐăng ký
10Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia05 ngày làm việcĐăng ký
11Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân07 ngày làm việcĐăng ký
12Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân07 ngày làm việcĐăng ký
13Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân07 ngày làm việcĐăng ký
14Thẩm định xếp hạng các cơ sở dạy nghề thuộc quyền của UBND tỉnh05 ngày làm việcĐăng ký
15Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động07 ngày làm việc tại UBND tỉnhĐăng ký
16Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân07 ngày làm việcĐăng ký
17Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân05 ngày làm việcĐăng ký
18Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động07 ngày làm việc Đăng ký
19Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động07 ngày làm việc Đăng ký
20Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động7 ngày làm việc Đăng ký
21Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội07 ngày làm việcĐăng ký
22Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động5 ngày làm việc Đăng ký
23Giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài05 ngày làm việcĐăng ký
24Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận02 ngày làm việcĐăng ký
25Công nhận trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận05 ngày làm việcĐăng ký
26Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu03 ngày làm việcĐăng ký
27Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ05 ngày làm việcĐăng ký
28Thủ tục Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ05 ngày làm việcĐăng ký
29Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-1901 ngày làm việcĐăng ký
30Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-1901 ngày làm việcĐăng ký
31Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-1901 ngày làm việcĐăng ký
32Thành lập Hội đồng thương lượng tập thể05 ngày làm việcĐăng ký
33Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể02 ngày làm việcĐăng ký
34Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-1901 ngày làm việcĐăng ký
35Thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục05 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơĐăng ký
36Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục05 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơĐăng ký
37Thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
38Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
39Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
40Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Y tế (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua thuốc đối với các cơ sở khám, chữa bệnh (đơn vị) công lập địa phương trực thuộc UBND tỉnh/tỉnh phố05 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Khoa học công nghệ (11 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.Đăng ký
2Công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu07 ngày làm việcĐăng ký
3Hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu07 ngày làm việcĐăng ký
4Mua sáng chế, sáng kiến07 ngày làm việcĐăng ký
5Hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ07 ngày làm việcĐăng ký
6Hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ07 ngày làm việcĐăng ký
7Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệ07 ngày làm việcĐăng ký
8Hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghệ có hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ07 ngày làm việcĐăng ký
9Xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ đối với cá nhân có thành tích vượt trội trong hoạt động khoa học và công nghệ (1.008377)* Thời hạn thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ từ đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ; * Thời hạn Quyết định tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ: - Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được kết quả của Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu viên cao cấp, kỹ sư cao cấp (hạng I). Trong đó: 30 ngày tại UBND tỉnh; 15 ngày tại Bộ Khoa học và Công nghệ; 15 ngày tại Bộ Nội vụ; - Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được kết quả của Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính (hạng II). Trong đó, 30 ngày tại UBND tỉnh và 15 ngày tại Bộ Khoa học và Công nghệ;Đăng ký
10Xét đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác (1.008379)* Thời hạn thành lập Hội đồng xét bổ nhiệm đặc cách: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ từ đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ. * Thời hạn Quyết định bổ nhiệm đặc cách vào hạng chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ: - Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được kết quả của Hội đồng xét bổ nhiệm đặc cách đối với việc xét đặc cách bổ nhiệm chức danh nghiên cứu viên cao cấp, kỹ sư cao cấp (chức danh hạng I). Trong đó, 30 ngày tại UBND tỉnh, 15 ngày tại Bộ Khoa học và Công nghệ và 15 ngày tại Bộ Nội vụ; - Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được kết quả của Hội đồng xét bổ nhiệm đặc cách đối với việc xét đặc cách bổ nhiệm chức danh nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính (chức danh hạng II). Trong đó: 30 ngày tại UBND tỉnh và 15 ngày tại Bộ Khoa học và Công nghệ - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được kết quả của Hội đồng xét bổ nhiệm đặc cách đối với việc xét đặc cách bổ nhiệm chức danh nghiên cứu viên, kỹ sư (chức danh hạng III).Đăng ký
11Đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam07 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Nội vụ (65 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnh07Đăng ký
2Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnh05Đăng ký
3Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnh07Đăng ký
4Thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xoá án tích5Đăng ký
5Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam5Đăng ký
6Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở tỉnh5Đăng ký
7Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnh5Đăng ký
8Thủ tục đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnh5Đăng ký
9Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh5Đăng ký
10Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnh5Đăng ký
11Thủ tục thông báo về việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh (thuộc thẩm quyền tiếp nhận của 02 cơ quan)7Đăng ký
12Thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnh7Đăng ký
13Thủ tục đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnh theo quy định của hiến chương5Đăng ký
14Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
15Thủ tục cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
16Thủ tục sáp nhập, chia tách giáo dục thường xuyên05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
17Thủ tục giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
18Thủ tục thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
19Thủ tục cho phép thành lập hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện)05 ngày làm việcĐăng ký
20Thủ tục tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhậpTrong 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
21Thủ tục đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnh theo quy định hiến chương của tổ chức5 ngày kể từ ngày hết thời hạn thanh toán các khoản nợ (nếu có) và thanh lý tài sản, tài chính ghi trong thông báo của tổ chức mà không có khiếu nại.Đăng ký
22Thủ tục giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập)20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
23Thủ tục tự giải thể đối với hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện)05 ngày làm việcĐăng ký
24Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề5 ngàyĐăng ký
25Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc05 ngày làm việcĐăng ký
26Thủ tục phê duyệt điều lệ hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện)03 ngày làm việcĐăng ký
27Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương05 ngàyĐăng ký
28Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương5 ngàyĐăng ký
29Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho gia đình5 ngày làm việcĐăng ký
30Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Thừa Thiên Huế trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ05 ngàyĐăng ký
31Đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”5 ngàyĐăng ký
32Đề nghị tặng, truy tặng Huân chương độc lập5 ngàyĐăng ký
33Thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập5 ngàyĐăng ký
34Thủ tục “Tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm do UBND tỉnh quyết định”5 ngàyĐăng ký
35Thủ tục tuyển dụng công chức07 ngày làm việcĐăng ký
36Thủ tục thi nâng ngạch công chức5 ngàyĐăng ký
37Thủ tục thành lập đơn vị sự nghiệp công lập5 ngàyĐăng ký
38Thủ tục giải thể, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập5 ngàyĐăng ký
39Thủ tục “Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc UBND cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh”5 ngàyĐăng ký
40Thủ tục “Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc UBND cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh”5 ngàyĐăng ký
41Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến5 ngàyĐăng ký
42Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện3 ngàyĐăng ký
43Thủ tục “Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến”5 ngàyĐăng ký
44Đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện5 ngàyĐăng ký
45Thủ tục đổi tên hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện05 ngày làm việcĐăng ký
46Tự giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh5 ngàyĐăng ký
47Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện5 ngàyĐăng ký
48Thủ tục cho phép hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện đặt văn phòng đại diện5 ngàyĐăng ký
49Đề nghị cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh5 ngàyĐăng ký
50Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh (đối với quỹ mới thành lập)5 ngàyĐăng ký
51Công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh (đối với quỹ có thời gian hoạt động trên 01 nhiệm kỳ)5 ngàyĐăng ký
52Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ sửa đổi, bổ sung quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh5 ngàyĐăng ký
53Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)05 ngày làm việcĐăng ký
54Đề nghị hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ đối với quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh5 ngàyĐăng ký
55Đề nghị hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh5 ngàyĐăng ký
56Đề nghị đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh5 ngàyĐăng ký
57Đề nghị tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh5 ngàyĐăng ký
58Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh7 ngàyĐăng ký
59Giải thể tổ chức thanh niên xung phong tỉnh5 ngàyĐăng ký
60Thành lập tổ chức thanh niên xung phong tỉnh5 ngàyĐăng ký
61Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương5 ngàyĐăng ký
62Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề5 ngày làm việcĐăng ký
63Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đối ngoại5 ngày làm việcĐăng ký
64Khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân5 ngàyĐăng ký
65Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất5 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Tư pháp (20 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư07 ngày làm việcĐăng ký
2Cấp phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp7 ngàyĐăng ký
3Cho phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp7 ngàyĐăng ký
4Cho phép chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp5 ngàyĐăng ký
5Thành lập Văn phòng công chứng5 ngàyĐăng ký
6Công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp tỉnh)2 ngàyĐăng ký
7Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (cấp tỉnh)2 ngàyĐăng ký
8Hợp nhất Văn phòng công chứng7 ngàyĐăng ký
9Sáp nhập Văn phòng công chứng7 ngàyĐăng ký
10Chuyển nhượng Văn phòng công chứng7 ngàyĐăng ký
11Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập5 ngàyĐăng ký
12Thành lập Hội công chứng viên7 ngàyĐăng ký
13Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài2 ngàyĐăng ký
14Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi5 ngàyĐăng ký
15Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong trường hợp thông qua thủ tục giới thiệu trẻ em5 ngàyĐăng ký
16Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong trường hợp trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt5 ngàyĐăng ký
17Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong trường hợp con riêng, cháu ruột, người nước ngoài đang làm việc, học tập ở Việt Nam từ 12 tháng trở lên5 ngàyĐăng ký
18Nhập quốc tịch Việt Nam7 ngàyĐăng ký
19Trở lại quốc tịch Việt Nam7 ngàyĐăng ký
20Thôi quốc tịch Việt Nam7 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Giao thông (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.Đăng ký
2Chấp thuận đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ đang khai thác05 ngàyĐăng ký
3Công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa5 ngàyĐăng ký
4Công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương2 ngàyĐăng ký
5Công bố hạn chế giao thông trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương02 ngàyĐăng ký
6Cho ý kiến dự án xây dựng công trình đảm bảo an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương (thuộc thẩm quyền UBND tỉnh).05 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Xây dựng (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnhĐăng ký
2Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnhĐăng ký
3Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh5 ngàyĐăng ký
4Thủ tục cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước07 ngàyĐăng ký
5Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước07 ngàyĐăng ký
6Thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước07 ngàyĐăng ký
7Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng5 ngàyĐăng ký
Lĩnh vực Ngoại vụ (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
2Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký