Các thủ tục mức độ Một phần thuộc Sở Công thương

Lĩnh vực Lĩnh vực Hóa chất (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệpĐăng ký
2Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệpĐăng ký
3Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp- 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất của tổ chức, cá nhân được đặt tại địa phương đặt trụ sở chính. - 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp tổ chức, cá nhân có cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất tại địa phương khác với địa phương đặt trụ sở chính.Đăng ký
4Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp- 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất của tổ chức, cá nhân được đặt tại địa phương đặt trụ sở chính. - 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp tổ chức, cá nhân có cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất tại địa phương khác với địa phương đặt trụ sở chínhĐăng ký
5Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp- 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất của tổ chức, cá nhân được đặt tại địa phương đặt trụ sở chính. - 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp tổ chức, cá nhân có cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất tại địa phương khác với địa phương đặt trụ sở chính.Đăng ký
6Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp- 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất của tổ chức, cá nhân được đặt tại địa phương đặt trụ sở chính. - 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp tổ chức, cá nhân có cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất tại địa phương khác với địa phương đặt trụ sở chính.Đăng ký
7Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
8Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp- 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất của tổ chức, cá nhân được đặt tại địa phương đặt trụ sở chính. - 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp tổ chức, cá nhân có cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất tại địa phương khác với địa phương đặt trụ sở chínhĐăng ký
9Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp- 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất của tổ chức, cá nhân được đặt tại địa phương đặt trụ sở chính. - 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp tổ chức, cá nhân có cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất tại địa phương khác với địa phương đặt trụ sở chính.Đăng ký
10Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực An toàn thực phẩm (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định hiện hànhĐăng ký
2Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm15 ngày làm việcĐăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực Cụm công nghiệp (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thành lập/mở rộng cụm công nghiệpĐăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực kinh doanh Khí (24 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
2Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
5Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai.07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
6Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
7Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải.07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
8Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai.07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
9Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn.15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
10Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
11Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn.07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
12Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn.07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
13Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
14Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải.15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
15Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
16Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
17Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
18Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
19Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
20Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
21Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
22Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải.07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
23Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
24Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực Xúc tiến Thương mại (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơĐăng ký
2Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơĐăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực thương mại quốc tế (21 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa10 ngày - Chưa tính thời gian chuyển gửi hồ sơ giữa các đơn vị liên quanĐăng ký
2Cấp giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn28 ngày - Chưa tính thời gian chuyển gửi hồ sơ giữa các đơn vị liên quanĐăng ký
3Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách báo và tạp chí28 ngày - Chưa tính thời gian chuyển gửi hồ sơ giữa các đơn vị liên quanĐăng ký
4Cấp giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại điểm d, đ, e, g, h, i khoản 1 điều 5 nghị định 09/2018/NĐ-CP28 ngày - Chưa tính thời gian chuyển gửi hồ sơ giữa các đơn vị liên quanĐăng ký
5Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài05 ngày - Chưa tính thời gian chuyển gửi hồ sơ giữa các đơn vị liên quanĐăng ký
6Cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời với Giấy phép lập cơ sở bán lẻ được quy định tại điều 20 nghị định số 09/2018/NĐ-CP.20 ngày - Chưa tính thời gian chuyển gửi hồ sơ giữa các đơn vị liên quanĐăng ký
7Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)20 ngày - Chưa tính thời gian chuyển gửi hồ sơ giữa các đơn vị liên quanĐăng ký
8Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT).58 ngày - Chưa tính thời gian chuyển gửi hồ sơ giữa các đơn vị liên quanĐăng ký
9Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ, loại hình của cơ sở bán lẻ, điều chỉnh giảm diện tích của cơ sở bán lẻ trên Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.05 ngày - Chưa tính thời gian chuyển gửi hồ sơ giữa các đơn vị liên quanĐăng ký
10Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong Trung tâm thương mại; tăng diện dích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được lập trong Trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500m205 ngày - Chưa tính thời gian chuyển gửi hồ sơ giữa các đơn vị liên quanĐăng ký
11Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong Trung tâm thương mại.20 ngày - Chưa tính thời gian chuyển gửi hồ sơ giữa các đơn vị liên quanĐăng ký
12Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini.58 ngày - Chưa tính thời gian chuyển gửi hồ sơ giữa các đơn vị liên quanĐăng ký
13Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ05 ngày - Chưa tính thời gian chuyển gửi hồ sơ giữa các đơn vị liên quanĐăng ký
14Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ05 ngày - Chưa tính thời gian chuyển gửi hồ sơ giữa các đơn vị liên quanĐăng ký
15Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động.55 ngày - Chưa tính thời gian chuyển gửi hồ sơ giữa các đơn vị liên quanĐăng ký
16Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.28 ngày - Chưa tính thời gian chuyển gửi hồ sơ giữa các đơn vị liên quanĐăng ký
17Thủ tục Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
18Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
19Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam- 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Trường hợp lấy ý kiến của Bộ Công Thương: 13 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
20Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
21Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực điện lực (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương12 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
2Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện7 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3 MW12 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
4Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV.12 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
5Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV07 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
6Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV12 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
7Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV7 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
8Cấp lại thẻ an toàn điện07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
9Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện07 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động được huấn luyện lần đầu, huấn luyện định kỳ, huấn luyện lại, kiểm tra đạt yêu cầu hoặc ngày Sở Công Thương nhận được văn bản đề nghị của người sử dụng lao động có người lao động làm hỏng, làm mất thẻĐăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp- 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị huấn luyện (nếu có), kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp; - Thời hạn của Giấy chứng nhận: 02 năm.Đăng ký
2Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;Đăng ký
3Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp18 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ;Đăng ký
4Thu hồi Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
5Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp- 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;Đăng ký
6Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;Đăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP)07 ngày làm việc hoặc 10 ngày làm việc hoặc 15 ngày làm việc hoặc 25 ngày làm việc hoặc 30 ngày làm việc (tùy thuộc hoạt động xin cấp phép)Đăng ký
2Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP)03 ngày làm việcĐăng ký
3Cấp gia hạn, điều chỉnh giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP)05 ngày làm việc hoặc 10 ngày làm việc hoặc 15 ngày làm việc (tùy thuộc hoạt động xin cấp phép)Đăng ký
4Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
5Điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
6Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
7Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
8Phê duyệt phương án cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa (25 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương15 ngày làm việcĐăng ký
2Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
3Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương07 ngày làm việcĐăng ký
4Cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm trở lên)15 ngày làm việcĐăng ký
5Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp07 ngày làm việcĐăng ký
6Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
7Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp7 ngày làm việcĐăng ký
8Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
9Cấp giấy tiếp nhận thông báo kinh doanh xăng dầu bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏNăm (05) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
10Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
11Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
12Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
13Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
14Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
15Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
16Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
17Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
18Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
19Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
20Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
21Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
22Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
23Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
24Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệĐăng ký
25Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầuHai mươi (20) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực Công nghiệp địa phương (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnhĐăng ký
Lĩnh vực Lĩnh vực Hoạt động xây dựng (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (cấp tỉnh)Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: - Không quá 40 ngày đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt; - Không quá 30 ngày đối với công trình cấp II và cấp III; - Không quá 20 ngày đối với công trình còn lạiĐăng ký
2Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh (1.009972)- Dự án nhóm A không quá 35 ngày, dự án nhóm B không quá 25 ngày, dự án nhóm C không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đăng ký
3Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành).20 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu.Đăng ký
Lĩnh vực Nghề Thủ công mỹ nghệ (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýĐăng ký
1Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ tại Hội đồng cấp tỉnhĐăng ký