Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Cấp huyện" (386 thủ tục)

Phí bảo vệ môi trường (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải2
Hạ tầng kỹ thuật (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
2Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị3
Đất đai (33 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
3Thủ tục cung cấp dữ liệu về đất đai3
4Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý3
5Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận3
6Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề3
7Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu3
8Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất3
9Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất3
10Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp3
11Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện3
12Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu3
13Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở4
14Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định3
15Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận; xác định lại diện tích đất ở.3
16Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm3
17Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp3
18Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất3
19Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất3
20Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền3
21Thủ tục chuyển nhượng vốn đầu tư giá trị quyền sử dụng đất3
22Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam4
23Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam4
24Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân4
25Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư4
26Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất4
27Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện4
28Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu3
29Thủ tục Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế3
30Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân3
31Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu3
32Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất3
33Thủ tục Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp3
34Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng4
35Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất3
Thủy lợi (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
36Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh phân cấp2
37Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện4
38Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện4
39Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (trên địa bàn từ 02 xã trởlên).4
40Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (trên địa bàn từ 02 xã trởlên).4
Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
41Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện3
42Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện3
Tài chính Kế hoạch (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
43Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện2
Lâm nghiệp (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
44Xác nhận bảng kê lâm sản3
45Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư)3
Giáo dục Đào tạo (37 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
46Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục3
47Thủ tục Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc3
48Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục3
49Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục3
50Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại3
51Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận3
52Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận3
53Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở2
54Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)3
55Thủ tục Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú3
56Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú3
57Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục3
58Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại3
59Sáp nhập, chia, tách trường Tiểu học3
60Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học).3
61Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng3
62Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại3
63Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục3
64Thủ tục Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục3
65Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục3
66Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại3
67Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ3
68Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục3
69Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú3
70Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).3
71Thủ tục Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ3
72Thủ tục Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã3
73Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở3
74Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở3
75Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS3
76Chuyển trường đối với học sinh tiểu học3
77Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.3
78Xét, cấp học bổng chính sách3
79Thủ tục trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp3
80Thủ tục hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp3
81Thủ tục hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo3
82Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ3
Văn hoá (11 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
83Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa3
84Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện cấp)4
85Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm2
86Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”4
87Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội3
88Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”3
89Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện cấp)3
90Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”4
91Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”4
92Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”4
93Thủ tục Đăng ký tổ chức lễ hội4
Chính quyền địa phương (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
94Thủ tục thẩm định thành lập thôn mới, tổ dân phố mới3
95Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã3
Tôín ngưỡng, tôn giáo (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
96Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo3
97Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện4
98Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện4
99Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện4
100Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện4
101Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện3
102Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc3
103Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện4
Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
104Xử lý đơn2
105Tiếp công dân2
106Giải quyết khiếu nại lần đầu3
107Giải quyết khiếu nại lần hai3
108Giải quyết tố cáo3
Tổ chức phi chính phủ (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
109Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội4
110Thủ tục thành lập hội3
111Thủ tục phê duyệt điều lệ hội4
112Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất đối với hội4
113Thủ tục đổi tên hội4
114Thủ tục tự giải thể đối với hội4
115Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường cấp huyện4
Thi đua - Khen thưởng (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
116Thủ tục tặng Tập thể lao động tiên tiến4
117Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở4
118Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề3
119Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất4
120Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại4
121Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị4
122Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến4
123Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình4
Quản lý tài sản công (13 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
124Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư3
125Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị3
126Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công.3
127Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước3
128Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công3
129Quyết định điều chuyển tài sản công3
130Quyết định bán tài sản công3
131Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ3
132Quyết định thanh lý tài sản công3
133Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công3
134Quyết định tiêu huỷ tài sản công3
135Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại3
136Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền của UBND huyện3
Gia đình (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
137Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)4
138Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)4
139Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)4
140Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)4
141Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)4
142Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)4
Viễn thông (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
143Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng4
144Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng4
145Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng4
146Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng4
Chứng thực (12 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
147Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc3
148Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận3
149Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận2
150Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)2
151Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản2
152Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch2
153Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch2
154Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực3
155Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp2
156Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật2
157Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản2
158Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản2
Môi trường (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
159Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường2
Hộ tịch (16 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
160Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài3
161Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài3
162Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài4
163Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài2
164Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài3
165Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài3
166Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài4
167Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc3
168Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài4
169Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.4
170Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch).3
171Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài3
172Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân3
173Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài3
174Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài3
175Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch3
Xuất bản (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
176Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy4
177Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy4
Giao dịch bảo đảm (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
178Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký4
179Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai4
180Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất4
181Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất4
182Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất4
183Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận4
184Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu4
185Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký4
186Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở4
Bồi thường nhà nước (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
187Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại3
188Thủ tục phục hồi danh dự2
Tài nguyên nước (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
189Thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất.2
190Thủ tục lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh.2
Phòng, chống tham nhũng (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
191Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập2
192Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập2
193Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập2
194Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình2
195Thủ tục thực hiện việc giải trình2
Công chức, viên chức (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
196Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức4
197Thủ tục thi nâng ngạch công chức4
198Thủ tục thi tuyển viên chức4
199Thủ tục xét tuyển viên chức4
200Thủ tục xét tuyển đặc biệt trong tuyển dụng viên chức4
201Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức4
202Thủ tục thi tuyển công chức4
Tổ chức, biên chế (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
203Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện4
204Thủ tục thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện4
205Thủ tục thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện4
206Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập4
207Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập4
208Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập4
Phát triển nông thôn (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
209Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh2
210Bố trí, ổn định dân cư trong huyện2
211Hỗ trợ dự án liên kết2
Thư viện (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
212Thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng2
213Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng2
214Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng2
Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
215Đăng ký thành lập hộ kinh doanh4
216Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh4
217Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh4
218Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh4
219Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh3
Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã (17 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
220Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (Quyết định số 3070 ngày 27/12/2018)4
221Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã4
222Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã4
223Thủ tục đăng ký thành lập hợp tác xã4
224Đăng ký khi hợp tác xã chia4
225Đăng ký khi hợp tác xã tách4
226Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất4
227Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập4
228Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)4
229Giải thể tự nguyện hợp tác xã4
230Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã4
231Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã4
232Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã4
233Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã4
234Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)4
235Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã4
236Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)4
Biển và Hải đảo (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
237Gia hạn thời hạn giao khu vực biển3
238Trả lại khu vực biển3
239Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển3
240Công nhận khu vực biển3
241Giao khu vực biển3
Lao động - Tiền lương (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
242Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-193
243Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-193
244Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền3
Người có công (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
245Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày2
246Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh3
247Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp3
248Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia3
249Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ3
250Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng3
Bảo trợ xã hội (15 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
251Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện3
252Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện3
253Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện3
254Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện4
255Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội3
256Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội3
257Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội3
258Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội3
259Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp4
260Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng4
261Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh4
262Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh4
263Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp4
264Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng4
265Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc3
Phòng chống tệ nạn xã hội (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
266Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân3
267Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện3
268Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện3
269Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội3
Quy hoạch (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
270Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch khu chức năng đặc thù (gồm quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)2
271Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị (gồm quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)2
272Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn2
273Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch khu chức năng đặc thù (gồm quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)2
274Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch đô thị (gồm quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)2
275Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện4
276Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn2
Hoạt động xây dựng (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
277Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình3
278Cấp giấy phép di dời công trình3
279Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình (gồm công trình xây dựng không theo tuyến, công trình xây dựng theo tuyến trong đô thị, công trình tôn giáo, dự án, nhà ở riêng lẻ)3
280Điều chỉnh giấy phép xây dựng3
281Gia hạn giấy phép xây dựng4
282Cấp lại giấy phép xây dựng4
283Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)3
Lĩnh vực Cấp, quản lý chứng minh nhân dân (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
284Cấp Chứng minh nhân dân3
285Cấp đổi Chứng minh nhân dân3
286Cấp lại Chứng minh nhân dân3
Thuế (18 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
287Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế2
288Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác – Trừ đơn vị trực thuộc.2
289Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác – Đối với đơn vị trực thuộc.2
290Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh2
291Hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể đối với Doanh nghiệp2
292Khôi phục mã số thuế2
293Đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh2
294Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp chia tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế bị chia/ bị sáp nhập/bị hợp nhất.2
295. Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp chia tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế mới được chia/được tách/hợp nhất.2
296Khai thuế đối với cá nhân có tài sản cho thuê2
297Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm2
298Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với tổ chức - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm.2
299Khai Lệ phí trước bạ nhà đất2
300Khai Lệ phí trước bạ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam.2
301Khai Lệ phí trước bạ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam.2
302Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.2
303Miễn, giảm thu tiền sử dụng đất2
304Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-193
Thu BHXH, BHYT, BHTN (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
305Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến2
306Truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp2
307Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc2
Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
308Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội2
309Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế:2
Giải quyết chế độ BHXH (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
310Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần2
311Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng (đối với người có quyết định hoặc giấy chứng nhận chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu hoặc chờ hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP)2
312Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích2
313Giải quyết hưởng chế độ tử tuất2
314Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg2
315Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg2
316Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo QĐ52/2013/QĐ-TTg2
317Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng (đối với trường hợp người lao động đang đóng BHXH bắt buộc)2
318Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng (đối với người đang tham gia BHXH tự nguyện, người bảo lưu thời gian tham gia BHXH)2
319Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-193
An toàn thực phẩm và dinh dưỡng (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
320Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.4
Lưu thông hàng hóa (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
321Cấp Giấy phép bán lẻ rượu3
322Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu3
323Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu4
324Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh4
325Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh4
326Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh4
327Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh4
328Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá3
329Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá3
330Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá3
TTHC liên thông lĩnh vực Người có công (19 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
331Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ2
332Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến2
333Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học2
334Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ2
335Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học2
336Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng2
337Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế2
338Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương2
339Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần4
340Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần2
341Thủ tục Đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”4
342Thủ tục “Đề nghị tặng hoặc tuy tặng Huân chương độc lập”4
343Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi3
344Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ3
345Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng3
346Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ3
347Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ3
348Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ3
349Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình3
Việc làm (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
350Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-193
351Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp3
352Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-193
Giáo dục nghề nghiệp (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
353Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập3
354Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài3
355Đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội3
356Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện3
357Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện3
358Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện3
Tài chính đầu tư (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
359Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành nhóm C thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện3
360Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện3
361Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn không có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện3
362Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành nhóm B thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện3
Khuyến nông (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
363Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương2
Dân tộc (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
364Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số4
365Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số4
Kinh doanh Khí (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
366Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai3
367Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai3
368Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai3
Đầu tư xây dựng (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
369Thẩm định chủ trương đầu tư xây dựng công trình3
370Trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình3
371Trình phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình3
372Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình3
TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
373Đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký mã số thuế3
374Đăng ký hợp tác xã và đăng ký mã số thuế3
Quản lý ngân sách (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
375Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công3
Lĩnh vực Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
376Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự3
377Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự3
378Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự3
Thủy sản (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
379Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)3
380Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)3
381Công bố mở cảng cá loại 33
Cấp, quản lý căn cước công dân (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
382Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư3
383Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân3
384Đổi thẻ Căn cước công dân3
385Cấp lại thẻ Căn cước công dân3
386Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư3