Trình tự, thủ tục lựa chọn dự án dược liệu quý

Lĩnh vực:Dân tộc
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cấp huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi tiếp nhận:Trung tâm Hành chính công huyện A Lưới; - Nộp trực tuyến qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh của tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn/) hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)

 

1. Ủy ban nhân dân huyện A Lưới thông báo về việc lựa chọn đơn vị chủ trì liên kết dự án dược liệu quý. Đơn vị chủ trì liên kết nộp 03 (ba) bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân huyện A Lưới (thông qua Trung tâm hành chính công huyện).
2. Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo lựa chọn đơn vị chủ trì liên kết, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới tổng hợp hồ sơ gửi đến Ban Dân tộc tỉnh. Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Dân tộc tỉnh trình Hội đồng thẩm định.
3. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 21 của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP.
4. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, nếu dự án đủ điều kiện thì Hội đồng thẩm định có Tờ trình trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hoặc uỷ quyền cho Ủy ban nhân dân huyện A Lưới phê duyệt dự án theo Mẫu số 08 Phụ lục kèm theo Nghị quyết này. Trường hợp dự án không đủ điều kiện thì phải có văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện:

Thời hạn giải quyếtPhí/Lệ phíMô tả
Trực tiếp
14
Ngày làm việc
- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công huyện A Lưới, vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 (trừ các ngày Lễ, ngày nghỉ theo quy định); sáng: từ 08h00 đến 11h00; chiều: từ 13h30 đến 16h30;
- Nộp qua dịch vụ Bưu chính công ích đến Trung tâm Hành chính công huyện A Lưới;
- Nộp trực tuyến qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh của tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn/) hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).
14 (mười bốn) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Trong đó: 03 ngày làm việc tại UBND huyện A Lưới; 03 ngày làm việc tại Ban Dân tộc tỉnh; 05 ngày làm việc tại Hội đồng tổ chức thẩm định; 03 ngày làm việc tại UBND tỉnh hoặc UBND huyện A Lưới (khi được ủy quyền).
Trực tuyến
14
Ngày làm việc
- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công huyện A Lưới, vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 (trừ các ngày Lễ, ngày nghỉ theo quy định); sáng: từ 08h00 đến 11h00; chiều: từ 13h30 đến 16h30;
- Nộp qua dịch vụ Bưu chính công ích đến Trung tâm Hành chính công huyện A Lưới;
- Nộp trực tuyến qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh của tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn/) hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).
14 (mười bốn) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Trong đó: 03 ngày làm việc tại UBND huyện A Lưới; 03 ngày làm việc tại Ban Dân tộc tỉnh; 05 ngày làm việc tại Hội đồng tổ chức thẩm định; 03 ngày làm việc tại UBND tỉnh hoặc UBND huyện A Lưới (khi được ủy quyền).
Dịch vụ bưu chính
14
Ngày làm việc
- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công huyện A Lưới, vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 (trừ các ngày Lễ, ngày nghỉ theo quy định); sáng: từ 08h00 đến 11h00; chiều: từ 13h30 đến 16h30;
- Nộp qua dịch vụ Bưu chính công ích đến Trung tâm Hành chính công huyện A Lưới;
- Nộp trực tuyến qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh của tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn/) hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).
14 (mười bốn) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Trong đó: 03 ngày làm việc tại UBND huyện A Lưới; 03 ngày làm việc tại Ban Dân tộc tỉnh; 05 ngày làm việc tại Hội đồng tổ chức thẩm định; 03 ngày làm việc tại UBND tỉnh hoặc UBND huyện A Lưới (khi được ủy quyền).
Tên hồ sơMẫu tải vềSố lượng
Bản thỏa thuận về việc cử đơn vị làm chủ trì liên kết dự án dược liệu quý (bản chính) theo Mẫu số 07Mẫu số 07.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 2
Giấy đề nghị của đơn vị chủ trì liên kết (bản chính) theo Mẫu số 01Mẫu số 01.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 2
Hồ sơ năng lực của đơn vị chủ trì liên kết và các thành viên liên kết (bản chính) theo Mẫu số 03Mẫu số 03.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 2
Lý lịch của chủ nhiệm dự án (bản chính) theo Mẫu số 04Mẫu số 04.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 2
Phương án vay vốn của chủ trì liên kết và từng thành viên tham gia thực hiện (nếu có) (bản chính) theo Mẫu số 06Mẫu số 06.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 2
Thuyết minh dự án dược liệu quý (bản chính) theo Mẫu số 02Mẫu số 02.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 2
Tóm tắt hoạt động của Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ (nếu có) (bản chính) theo Mẫu số 05Mẫu số 05.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 2
Không
Văn bản quy phạm pháp luậtĐính kèm
Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Quy định về việc phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức phản ảnh, kiến nghị về quy định hành chính theo các nội dung sau:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sánh nhiễu , gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến thủ tục hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Gửi phản ánh thủ tục hành chính:( * Bắt buộc)

  • * Họ và tên:
  • * Địa chỉ:
  • * Số điện thoại:
  • Tên TTHC kiến nghị:
  • Trình tự, thủ tục lựa chọn dự án dược liệu quý
  • Phản ánh, kiến nghị:
  • * Vướng mắc, bất cập:
  • Đề xuất (nếu có):
  • * Mã bảo vệ: