Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Dân tộc" - Cấp huyện (3 thủ tục)

Lĩnh vực "Dân tộc" (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu sốToàn trình
2Đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu sốToàn trình
3Trình tự, thủ tục lựa chọn dự án dược liệu quýMột phần