Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Cấp huyện" (387 thủ tục)

Phí bảo vệ môi trường (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải3
Hạ tầng kỹ thuật (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
2Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị4
Đất đai (33 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
3Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện4
4Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng4
5Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam2
6Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam2
7Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân2
8Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất2
9Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư4
10Thủ tục Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa” (đồng loạt)3
11Thủ tục cung cấp dữ liệu về đất đai3
12Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý3
13Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận4
14Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề4
15Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu3
16Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất4
17Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất4
18Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp4
19Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện4
20Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu4
21Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở4
22Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định4
23Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận.4
24Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm3
25Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp4
26Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất4
27Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất3
28Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền3
29Thủ tục chuyển nhượng vốn đầu tư giá trị quyền sử dụng đất3
30Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu3
31Thủ tục Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế3
32Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu4
33Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất4
34Thủ tục Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp4
35Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất4
Thủy lợi (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
36Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh phân cấp4
37Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện4
38Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện4
39Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (trên địa bàn từ 02 xã trởlên).4
40Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (trên địa bàn từ 02 xã trởlên).4
Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
41Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện3
42Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện3
Tài chính Kế hoạch (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
43Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện2
Lâm nghiệp (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
44Xác nhận bảng kê lâm sản4
45Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư)4
46Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu2
Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
47Hỗ trợ chi phí di dời4
48Hỗ trợ đầu tư nhà xưởng mới4
49Hỗ trợ thuê mặt bằng4
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
50Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận4
51Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận4
52Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ4
53Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã4
54Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn3
55Xét, cấp học bổng chính sách3
56Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp4
57Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp4
58Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo4
Văn hoá (11 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
59Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa3
60Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện cấp)4
61Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm3
62Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”4
63Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội4
64Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”3
65Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện cấp)4
66Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”4
67Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”4
68Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”4
69Thủ tục Đăng ký tổ chức lễ hội4
Chính quyền địa phương (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
70Thủ tục thẩm định thành lập thôn mới, tổ dân phố mới3
71Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã3
Tôín ngưỡng, tôn giáo (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
72Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo4
73Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện4
74Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện4
75Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện4
76Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện4
77Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện4
78Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc4
79Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện4
Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
80Tiếp công dân2
81Xử lý đơn2
82Giải quyết tố cáo3
83Giải quyết khiếu nại lần đầu2
84Giải quyết khiếu nại lần hai2
Tổ chức phi chính phủ (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
85Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội4
86Thủ tục thành lập hội4
87Thủ tục phê duyệt điều lệ hội4
88Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất đối với hội4
89Thủ tục đổi tên hội4
90Thủ tục tự giải thể đối với hội4
91Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường cấp huyện4
Thi đua - Khen thưởng (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
92Thủ tục tặng Tập thể lao động tiên tiến4
93Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở4
94Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề3
95Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất4
96Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại4
97Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị4
98Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến4
99Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình4
Quản lý tài sản công (13 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
100Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư3
101Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị3
102Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công.3
103Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước3
104Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công3
105Quyết định điều chuyển tài sản công3
106Quyết định bán tài sản công3
107Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ3
108Quyết định thanh lý tài sản công3
109Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công3
110Quyết định tiêu huỷ tài sản công3
111Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại3
112Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền của UBND huyện3
Gia đình (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
113Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)4
114Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)4
115Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)4
116Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)4
117Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)4
118Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)4
Viễn thông (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
119Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng4
120Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng4
121Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng4
122Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng4
Chứng thực (12 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
123Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc3
124Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận3
125Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận2
126Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)2
127Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản2
128Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch2
129Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch2
130Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực3
131Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp2
132Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật2
133Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản2
134Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản2
Môi trường (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
135Cấp giấy phép môi trường4
136Cấp đổi giấy phép môi trường4
137Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường4
138Cấp lại giấy phép môi trường4
Hộ tịch (17 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
139Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài4
140Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài4
141Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài4
142Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài4
143Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài4
144Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài4
145Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài4
146Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc4
147Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài4
148Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài4
149Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch).4
150Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài4
151Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân4
152Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài4
153Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài4
154Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch3
155Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch4
Giao dịch bảo đảm (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
156Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất4
157Đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất4
158Xoá đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất4
159Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký thay đổi, xoá đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất4
160Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc từ hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đất4
Bồi thường nhà nước (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
161Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại4
162Thủ tục phục hồi danh dự4
Tài nguyên nước (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
163Thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất.2
164Thủ tục lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh.2
Phòng, chống tham nhũng (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
165Thủ tục thực hiện kê khai tài sản, thu nhập2
166Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình2
167Thủ tục thực hiện việc giải trình2
Công chức, viên chức (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
168Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức4
169Thủ tục thi nâng ngạch công chức4
170Thủ tục thi tuyển viên chức4
171Thủ tục xét tuyển viên chức4
172Thủ tục xét tuyển đặc biệt trong tuyển dụng viên chức4
173Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức4
174Thủ tục thi tuyển công chức4
Tổ chức, biên chế (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
175Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện4
176Thủ tục thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện4
177Thủ tục thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện4
178Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập4
179Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập4
180Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập4
Phát triển nông thôn (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
181Thủ tục Hỗ trợ phát triển các sản phẩm OCOP4
182Thủ tục Hỗ trợ sản xuất4
183Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị (cấp huyện)3
184Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng3
185Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh2
186Bố trí, ổn định dân cư trong huyện2
187Hỗ trợ dự án liên kết2
Thư viện (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
188Thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng4
189Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng4
190Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng4
Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
191Đăng ký thành lập hộ kinh doanh4
192Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh4
193Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh4
194Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh4
195Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh4
Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã (17 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
196Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (Quyết định số 3070 ngày 27/12/2018)4
197Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã4
198Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã4
199Thủ tục đăng ký thành lập hợp tác xã4
200Đăng ký khi hợp tác xã chia4
201Đăng ký khi hợp tác xã tách4
202Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất4
203Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập4
204Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)4
205Giải thể tự nguyện hợp tác xã4
206Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã4
207Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã4
208Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã4
209Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã4
210Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)4
211Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã4
212Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)4
Biển và Hải đảo (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
213Gia hạn thời hạn giao khu vực biển4
214Trả lại khu vực biển cấp huyện4
215Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển cấp huyện4
216Công nhận khu vực biển cấp huyện4
217Giao khu vực biển4
Lao động - Tiền lương (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
218Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-194
219Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-194
220Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền3
Người có công (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
221Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày2
222Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh4
223Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp3
224Thăm viếng mộ liệt sĩ4
225Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia3
Bảo trợ xã hội (16 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
226Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện4
227Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện4
228Đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội3
229Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện4
230Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội4
231Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội4
232Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội3
233Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội3
234Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp4
235Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng4
236Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng4
237Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh4
238Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương4
239Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp4
240Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội4
241Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc3
Phòng chống tệ nạn xã hội (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
242Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng3
243Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng3
244Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.3
245Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân4
246Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội4
Quy hoạch (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
247Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện4
Hoạt động xây dựng (11 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
248Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ4
249Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ4
250Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ4
251Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ4
252Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ4
253Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ4
254Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp)4
255Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/ điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp)4
256Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện3
257Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình3
258Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện3
Thuế (17 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
259Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế2
260Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác – Trừ đơn vị trực thuộc.2
261Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác – Đối với đơn vị trực thuộc.2
262Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh2
263Hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể đối với Doanh nghiệp2
264Khôi phục mã số thuế2
265Đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh2
266Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp chia tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế bị chia/ bị sáp nhập/bị hợp nhất.2
267. Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp chia tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế mới được chia/được tách/hợp nhất.2
268Khai thuế đối với cá nhân có tài sản cho thuê2
269Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm2
270Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với tổ chức - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm.2
271Khai Lệ phí trước bạ nhà đất2
272Khai Lệ phí trước bạ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam.2
273Khai Lệ phí trước bạ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thuỷ nội địa, tàu biển nếu thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam.2
274Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.2
275Miễn, giảm thu tiền sử dụng đất2
Thu BHXH, BHYT, BHTN (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
276Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến2
277Truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp2
278Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc2
Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
279Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội2
280Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế:2
Giải quyết chế độ BHXH (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
281Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần2
282Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng (đối với người có quyết định hoặc giấy chứng nhận chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu hoặc chờ hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP)2
283Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích2
284Giải quyết hưởng chế độ tử tuất2
285Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg2
286Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg2
287Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo QĐ52/2013/QĐ-TTg2
288Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng (đối với trường hợp người lao động đang đóng BHXH bắt buộc)2
289Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng (đối với người đang tham gia BHXH tự nguyện, người bảo lưu thời gian tham gia BHXH)2
290Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-193
An toàn thực phẩm và dinh dưỡng (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
291Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.4
Lưu thông hàng hóa (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
292Cấp Giấy phép bán lẻ rượu4
293Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu4
294Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu4
295Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh4
296Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh4
297Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh4
298Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá3
299Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá4
300Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá3
TTHC liên thông lĩnh vực Người có công (18 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
301Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương2
302Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ4
303Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”3
304Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an4
305Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an3
306Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý4
307Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lý4
308Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học3
309Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học3
310Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày4
311Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế4
312Thủ tục “Đề nghị tặng hoặc tuy tặng Huân chương độc lập”4
313Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng4
314Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân4
315Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần4
316Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ3
317Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ3
318Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ3
Việc làm (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
319Hỗ trợ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ quan thuế gặp khó khăn do đại dịch COVID-193
320Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp3
321Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động.3
Giáo dục nghề nghiệp (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
322Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập4
323Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài4
324Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện4
325Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập4
326Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập4
Tài chính đầu tư (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
327Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện3
328Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn không có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện3
329Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành nhóm C thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện3
330Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành nhóm B thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện3
Khuyến nông (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
331Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương4
Dân tộc (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
332Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số4
333Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số4
Kinh doanh Khí (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
334Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai4
335Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai4
336Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai4
Đầu tư xây dựng (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
337Thẩm định chủ trương đầu tư xây dựng công trình4
338Trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình4
339Trình phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình4
340Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình4
TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
341Đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký mã số thuế3
342Đăng ký hợp tác xã và đăng ký mã số thuế3
Quản lý ngân sách (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
343Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công3
Lĩnh vực Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
344Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự3
345Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự3
346Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự3
Thủy sản (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
347Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)4
348Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)4
349Công bố mở cảng cá loại 34
Cấp, quản lý căn cước công dân (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
350Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư3
351Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân3
352Đổi thẻ Căn cước công dân3
353Cấp lại thẻ Căn cước công dân3
354Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư3
355Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư2
356Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân.2
Lĩnh vực giáo dục mầm non (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
357Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục4
358Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục4
359Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại4
360Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ4
361Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)4
Lĩnh vực giáo dục tiểu học (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
362Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục4
363Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục3
364Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại3
365Sáp nhập, chia, tách trường Tiểu học4
366Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học).4
367Chuyển trường đối với học sinh tiểu học3
Lĩnh vực giáo dục trung học (11 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
368Tuyển sinh trung học cơ sở4
369Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước4
370Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài4
371Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục4
372Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục4
373Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại4
374Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở4
375Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)4
376Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở3
377Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở3
378Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở3
Lĩnh vực giáo dục dân tộc (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
379Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú4
380Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú4
381Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục4
382Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục4
383Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú4
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
384Thành lập trung tâm học tập cộng đồng4
385Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại4
Lĩnh vực văn bằng chứng chỉ (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
386Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc3
387Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ3