Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Sở Nội vụ" (165 thủ tục)

Công chức, viên chức (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục thi tuyển công chức3
2Thủ tục Xét tuyển công chức3
3Thủ tục tiếp nhận công chức3
4Thủ tục thi nâng ngạch công chức3
5Thủ tục thi tuyển viên chức3
6Thủ tục xét tuyển viên chức3
7Thủ tục tiếp nhận vào làm viên chức3
8Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức3
Thi đua - Khen thưởng (15 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
9Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương3
10Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề3
11Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương3
12Khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân3
13Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề3
14Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đối ngoại3
15Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất3
16Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương3
17Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc3
18Đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”3
19Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho gia đình3
20Thủ tục tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”3
21Đề nghị tặng hoặc truy tặng Huân chương độc lập3
22Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Thừa Thiên Huế trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ3
23Cấp Giấy chứng nhận thành tích đối với người có công trong kháng chiến4
Tôn giáo (35 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
24Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh3
25Thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xoá án tích3
26Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh3
27Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam3
28Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh3
29Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo ở một tỉnh3
30Thủ tục đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh3
31Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc3
32Thủ tục thông báo về việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh (thuộc thẩm quyền tiếp nhận của 02 cơ quan)3
33Thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh3
34Thủ tục đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương3
35Thủ tục đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định hiến chương của tổ chức3
36Thủ tục thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức.3
37Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 điều 19 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP3
38Thủ tục đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh3
39Thủ tục thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo3
40Thủ tục thông báo hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo3
41Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo3
42Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh3
43Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo3
44Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh3
45Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo3
46Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo3
47Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo3
48Thủ tục thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành3
49Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 và khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo3
50Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh3
51Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo3
52Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh3
53Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh3
54Thủ tục thông báo tổ chức Hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh3
55Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh3
56Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh3
57Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh3
58Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh3
Hội, tổ chức phi chính phủ (17 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
59Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội4
60Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện4
61Thủ tục Quỹ tự giải thể3
62Thủ tục Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ4
63Thủ tục Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ có thời hạn hoạt động4
64Thủ tục Đổi tên quỹ4
65Thủ tục Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi hoạt động quỹ3
66Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội4
67Thủ tục Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ4
68Thủ tục Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ3
69Thủ tục Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ3
70Thủ tục Hội tự giải thể3
71Thủ tục đổi tên hội3
72Thủ tục Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ4
73Thủ tục thành lập hội4
74Thủ tục Phê duyệt điều lệ hội4
75Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường4
Công tác thanh niên (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
76Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh4
77Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh4
78Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh4
Tổ chức, biên chế (12 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
79Thủ tục hành chính thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh3
80Thủ tục hành chính thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh3
81Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh3
82Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh3
83Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh3
84Thủ tục hành chính về thẩm định đề án vị trí việc làm các cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh3
85Thủ tục hành chính thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh3
86Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm các cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh3
87Thủ tục hành chính về thẩm định đề án vị trí việc chính trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh3
88Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh đề án vị trí việc chính trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh3
89Thủ tục hành chính về thẩm định số lượng người làm việc thuộc thẩm quyền quyết định của bộ, ngành, địa phương3
90Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh số lượng người làm việc thuộc thẩm quyền quyết định của bộ, ngành, địa phương3
Văn thư - Lưu trữ (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
91Thủ tục cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ3
92Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc3
93Thủ tục cấp bản sao và chứng thực tài liệu lưu trữ3
Người có công (Sở LĐTBXH) (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
94Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến3
95Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến3
Giáo dục và đào tạo (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
96Xét, cấp học bổng chính sách3
97Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên3
98Thủ tục cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại3
99Thủ tục sáp nhập, chia tách giáo dục thường xuyên3
100Thủ tục giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên3
101Thủ tục thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục3
102Thủ tục tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập3
103Thủ tục giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập3
Giáo dục nghề nghiệp (Sở LĐTBXH) (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
104Thành lập hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh3
105Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh3
106Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh3
107Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập3
108Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập3
109Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập3
Bảo trợ xã hội (LĐTBXH) (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
110Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc UBND cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh3
111Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc UBND cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh3
Chính quyền địa phương (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
112Thủ tục thẩm định thành lập thôn mới, tổ dân phố mới4
113Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã3
Chính quyền địa phương - Cấp huyện (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
114Thủ tục thẩm định thành lập thôn mới, tổ dân phố mới3
115Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã3
Tôín ngưỡng, tôn giáo - Cấp huyện (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
116Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo4
117Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện4
118Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện4
119Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện4
120Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện4
121Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện4
122Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc4
123Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện4
Tổ chức phi chính phủ - Cấp huyện (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
124Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội4
125Thủ tục thành lập hội4
126Thủ tục phê duyệt điều lệ hội4
127Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất đối với hội4
128Thủ tục đổi tên hội4
129Thủ tục tự giải thể đối với hội4
130Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường cấp huyện4
Thi đua - Khen thưởng - Cấp huyện (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
131Thủ tục tặng Tập thể lao động tiên tiến4
132Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở4
133Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề3
134Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất4
135Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại4
136Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị4
137Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến4
138Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình4
Công chức, viên chức - Cấp huyện (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
139Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức4
140Thủ tục thi nâng ngạch công chức4
141Thủ tục thi tuyển viên chức4
142Thủ tục xét tuyển viên chức4
143Thủ tục xét tuyển đặc biệt trong tuyển dụng viên chức4
144Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức4
145Thủ tục thi tuyển công chức4
Tổ chức, biên chế - Cấp huyện (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
146Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện4
147Thủ tục thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện4
148Thủ tục thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện4
149Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập4
150Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập4
151Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập4
Tín ngưỡng, tôn giáo - Cấp xã (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
152Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng4
153Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng4
154Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung4
155Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã4
156Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung4
157Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác4
158Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung4
159Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc4
160Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã4
161Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã4
Thi đua - Khen thưởng - Cấp xã (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
162Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị4
163Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề4
164Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất4
165Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến4