Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Cấp, quản lý căn cước công dân" - Cấp huyện (7 thủ tục)

Lĩnh vực "Cấp, quản lý căn cước công dân" (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện)Một phần
2Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện)Một phần
3Đổi thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện)Một phần
4Cấp lại thẻ Căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện)Một phần
5Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện)Một phần
6Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện)Một phần
7Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện)Một phần