Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Hội, tổ chức phi chính phủ" - Sở Nội vụ (17 thủ tục)

Lĩnh vực "Hội, tổ chức phi chính phủ" (17 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (cấp tỉnh)Toàn trình
2Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện cấp tỉnhToàn trình
3Thủ tục tự giải thể quỹ (Cấp tỉnh)Một phần
4Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Cấp tỉnh)Toàn trình
5Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ hoạt động có thời hạn (Cấp tỉnh)Toàn trình
6Thủ tục đổi tên quỹ cấp tỉnhToàn trình
7Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi hoạt động quỹMột phần
8Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội (cấp tỉnh)Toàn trình
9Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Cấp tỉnh)Toàn trình
10Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ (Cấp tỉnh)Một phần
11Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ (Cấp tỉnh)Một phần
12Thủ tục hội tự giải thể (cấp tỉnh)Một phần
13Thủ tục đổi tên hội (cấp tỉnh)Một phần
14Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ (Cấp tỉnh)Toàn trình
15Thủ tục thành lập hội (cấp tỉnh)Toàn trình
16Thủ tục phê duyệt điều lệ hội (cấp tỉnh)Toàn trình
17Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội cấp TỉnhToàn trình