Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Hội, tổ chức phi chính phủ" - Sở Nội vụ (17 thủ tục)

Lĩnh vực "Hội, tổ chức phi chính phủ" (17 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội4
2Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện4
3Thủ tục Quỹ tự giải thể3
4Thủ tục Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ4
5Thủ tục Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ có thời hạn hoạt động4
6Thủ tục Đổi tên quỹ4
7Thủ tục Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi hoạt động quỹ3
8Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội4
9Thủ tục Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ4
10Thủ tục Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ3
11Thủ tục Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ3
12Thủ tục Hội tự giải thể3
13Thủ tục đổi tên hội3
14Thủ tục Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ4
15Thủ tục thành lập hội4
16Thủ tục Phê duyệt điều lệ hội4
17Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường4