Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Thuỷ sản" - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (22 thủ tục)

Lĩnh vực "Thuỷ sản" (22 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (theo yêu cầu)3
2Cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước (theo yêu cầu)2
3Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá3
4Hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới tàu cá2
5Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (trừ giống thủy sản bố mẹ)3
6Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá3
7Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trừ nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài)3
8Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu)3
9Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng3
10Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên3
11Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá4
12Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá3
13Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá4
14Xóa đăng ký tàu cá3
15Cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam (trong phạm vi 06 hải lý)3
16Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá4
17Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên)3
18Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên)3
19Công bố mở cảng cá loại 24
20Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá4
21Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực4
22Cấp, cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản4