Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Chính quyền địa phương" - Sở Nội vụ (3 thủ tục)

Lĩnh vực "Chính quyền địa phương" (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục thẩm định thành lập thôn mới, tổ dân phố mới4
2Thủ tục thẩm định thành lập thôn mới, tổ dân phố mới3
3Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã3