Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Hội, tổ chức phi chính phủ" - Sở Nội vụ (17 thủ tục)

Lĩnh vực "Hội, tổ chức phi chính phủ" (17 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hộiToàn trình
2Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diệnToàn trình
3Thủ tục Quỹ tự giải thểMột phần
4Thủ tục Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹToàn trình
5Thủ tục Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ có thời hạn hoạt độngToàn trình
6Thủ tục Đổi tên quỹToàn trình
7Thủ tục Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi hoạt động quỹMột phần
8Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hộiToàn trình
9Thủ tục Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹToàn trình
10Thủ tục Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹMột phần
11Thủ tục Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹMột phần
12Thủ tục Hội tự giải thểMột phần
13Thủ tục đổi tên hộiMột phần
14Thủ tục Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹToàn trình
15Thủ tục thành lập hộiToàn trình
16Thủ tục Phê duyệt điều lệ hộiToàn trình
17Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thườngToàn trình