Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Sở Xây dựng" (65 thủ tục)

Hoạt động xây dựng (21 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)4
2Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cảo tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)4
3Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I và cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)4
4Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)4
5Gian hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)4
6Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)4
7Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III4
8Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III4
9Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (về lĩnh vực hoạt động và hạng)4
10Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài4
11Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III4
12Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III4
13Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III4
14Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (đối với trường họp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP: do giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề; sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ hành nghề)4
15Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C3
16Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn)4
17Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp4
18Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C3
19Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 24, điểm b Khoản 1 Điều 25, điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP)3
20Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (quy định tại Điểm b Khoản 2, Điểm b Khoản 3, Khoản 4, Điểm b Khoản 5 Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP)3
21Tiếp nhận công bố sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật4
Quy hoạch xây dựng (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
22Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch vùng3
23Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch khu chức năng đặc thù (gồm quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)3
24Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị (gồm quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)3
25Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch vùng3
26Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch đô thị (gồm quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)3
27Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch khu chức năng đặc thù (gồm quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)3
28Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh4
Kinh doanh bất động sản (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
29Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản4
30Cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản4
31Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư3
Nhà ở (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
32Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua4
33Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với trường hợp chỉ định chủ đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP4
34Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh4
35Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh3
36Thủ tục cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước3
37Thủ tục cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước3
38Thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước3
39Công nhận hạng/công nhận lại hạng nhà chung cư3
40Công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư tại Điều 7 của Thông tư số 31/2016/TT-BXD3
Giám định tư pháp xây dựng (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
41Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng4
42Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin4
43Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động4
Quản lý chất lượng công trình xây dựng (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
44Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành3
Quy hoạch kiến trúc (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
45Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc4
46Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc)4
47Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp4
48Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc4
49Công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam4
50Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam4
Hạ tầng kỹ thuật - Cấp huyện (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
51Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị3
Quy hoạch - Cấp huyện (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
52Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch khu chức năng đặc thù (gồm quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)2
53Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị (gồm quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)2
54Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn2
55Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch khu chức năng đặc thù (gồm quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)2
56Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch đô thị (gồm quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)2
57Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện4
58Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn2
Hoạt động xây dựng - Cấp huyện (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
59Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình3
60Cấp giấy phép di dời công trình3
61Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình (gồm công trình xây dựng không theo tuyến, công trình xây dựng theo tuyến trong đô thị, công trình tôn giáo, dự án, nhà ở riêng lẻ)3
62Điều chỉnh giấy phép xây dựng3
63Gia hạn giấy phép xây dựng4
64Cấp lại giấy phép xây dựng4
Quy hoạch xây dựng - Cấp xã (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
65Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền UBND cấp xã4