Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Sở Tài chính" (25 thủ tục)

Quản lý Công sản (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Xác lập quyền sở hữu toàn dân và chuyển giao công trình điện có nguồn gốc ngoài ngân sách nhà nướcMột phần
2Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản côngToàn trình
3Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hộiToàn trình
4Giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho doanh nghiệp đang quản lý, sử dụngMột phần
Quản lý giá (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
5Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnhToàn trình
Tin học - Thống kê (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
6Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sáchToàn trình
Tài chính Kế hoạch - Cấp huyện (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
7Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyệnMột phần
Quản lý tài sản công - Cấp huyện (13 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
8Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tưMột phần
9Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vịMột phần
10Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản côngMột phần
11Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nướcMột phần
12Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.Một phần
13Quyết định điều chuyển tài sản côngMột phần
14Quyết định bán tài sản côngMột phần
15Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủMột phần
16Quyết định thanh lý tài sản côngMột phần
17Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản côngMột phần
18Quyết định tiêu huỷ tài sản côngMột phần
19Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoạiMột phần
20Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền của UBND huyệnMột phần
Tài chính đầu tư - Cấp huyện (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
21Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyệnMột phần
22Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn không có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyệnMột phần
23Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành nhóm C thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyệnMột phần
24Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành nhóm B thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyệnMột phần
Quản lý ngân sách - Cấp huyện (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
25Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản côngMột phần