Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Bảo hiểm Xã hội tỉnh" (53 thủ tục)

Thu BHXH, BHYT, BHTN - Cấp huyện (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến2
2Truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp2
3Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc2
Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT - Cấp huyện (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
4Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội2
5Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế:2
Giải quyết chế độ BHXH - Cấp huyện (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
6Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần2
7Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng (đối với người có quyết định hoặc giấy chứng nhận chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu hoặc chờ hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP)2
8Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích2
9Giải quyết hưởng chế độ tử tuất2
10Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg2
11Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg2
12Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo QĐ52/2013/QĐ-TTg2
13Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng (đối với trường hợp người lao động đang đóng BHXH bắt buộc)2
14Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng (đối với người đang tham gia BHXH tự nguyện, người bảo lưu thời gian tham gia BHXH)2
15Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-193
Thu BHXH, BHYT, BHTN (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
16Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT2
17Truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp2
18Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc2
19Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT2
20Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người có từ 2 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng1
21Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH2
Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
22Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT2
23Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế:2
Giải quyết chế độ BHXH (16 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
24Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư và công dân nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú ở Việt Nam2
25Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích2
26Giải quyết hưởng chế độ tử tuất2
27Giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH2
28Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg2
29Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Nghị định 14/2020/NĐ-CP2
30Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, người hưởng chế độ TNLĐ, BNN một lần, chế độ tử tuất một lần và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng2
31Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã2
32Giải quyết hưởng chế độ tử tuất2
33Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nay tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp2
34Giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát2
35Giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị tai nạn lao động lần đầu2
36Giải quyết hưởng BHXH một lần2
37Giải quyết hưởng chế độ ốm đau2
38Giải quyết hưởng chế độ thai sản2
39Giải quyết hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp2
Giải quyết chế độ BHYT (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
40Thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT1
41Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế1
42Khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế1
43Ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế1
Lĩnh vực chi BHXH (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
44Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận1
45Ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp1
46Người hưởng lĩnh chế độ BHXH bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi thông tin người hưởng1
Các TTHC của Bảo hiểm xã hội cấp huyện (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
47Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất do đại dịch COVID-194
48Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-194
49Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-194
50Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-194
51Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-194
52Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do đại dịch COVID-194
53Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do đại dịch COVID-194