Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Sở Giáo dục và Đào tạo" (116 thủ tục)

Lĩnh vực thi, tuyển sinh (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông4
2Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông4
3Xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông3
4Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT)3
5Thủ tục đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển3
Lĩnh vực văn bằng, chứng chỉ (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
6Công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam3
7Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ3
8Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc3
Lĩnh vực Giáo dục trung học (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
9Thủ tục Tuyển sinh trung học phổ thông4
10Xin học lại trường khác đối với học sinh trung học phổ thông3
11Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông3
12Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại4
13Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục4
14Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông4
15Giải thể trường trung học phổ thông(theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông))4
16Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục4
Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
17Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp)4
18Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu trường trung cấp, trường cao đẳng.)4
19Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm4
20Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục4
21Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp3
22Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp3
23Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp3
24Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục4
Lĩnh vực giáo dục dân tộc (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
25Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thônghoạt động giáo dục4
26Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú4
27Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)4
28Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú4
Lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
29Thủ tục Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên4
30Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục (Trường trung học bao gồm: trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên).4
31Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục4
32Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục4
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuôc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác (18 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
33Thủ tục Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương4
34Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa3
35Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học3
36Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại3
37Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa3
38Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại4
39Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục3
40Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên4
41Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục4
42Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục4
43Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại4
44Giải thể trường trung học phổ thông chuyên4
45Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học4
46Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại3
47Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục4
48Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học4
49Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học4
50Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (Theo đề nghị của cá nhân, tổ chức, thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học)4
Lĩnh vực giáo dục và đào tao thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (11 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
51Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên3
52Thủ tục Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số3
53Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ4
54Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài4
55Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh3
56Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục3
57Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia4
58Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia4
59Đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học3
60Công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (Trường trung học bao gồm: trường trung học cơ Sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên).4
61Xét, cấp học bổng chính sách3
Lĩnh vực đào tạo với nước ngoài (12 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
62Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam3
63Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với: cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam4
64Chấm dứt hoạt động của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam4
65Phê duyệt liên kết giáo dục3
66Thủ tục Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận3
67Chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư; cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận3
68Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam4
69Cho phép hoạt động giáo dục đối với: cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam4
70Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam4
71Gia hạn, điều chỉnh liên kết giáo dục4
72Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết4
73Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam4
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân - Cấp huyện (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
74Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận3
75Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận3
76Thủ tục Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ3
77Thủ tục Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã3
78Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.3
79Xét, cấp học bổng chính sách3
80Thủ tục trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp3
81Thủ tục hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp3
82Thủ tục hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo3
Lĩnh vực giáo dục mầm non - Cấp huyện (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
83Thủ tục Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục3
84Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục3
85Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại3
86Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ3
87Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).3
Lĩnh vực giáo dục tiểu học - Cấp huyện (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
88Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục3
89Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục3
90Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại3
91Sáp nhập, chia, tách trường Tiểu học3
92Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học).3
93Chuyển trường đối với học sinh tiểu học3
Lĩnh vực giáo dục trung học - Cấp huyện (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
94Tuyển sinh trung học cơ sở4
95Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục3
96Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục3
97Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại3
98Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở2
99Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)3
100Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở3
101Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS3
102Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở3
Lĩnh vực giáo dục dân tộc - Cấp huyện (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
103Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú3
104Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú3
105Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục3
106Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục3
107Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú3
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác - Cấp huyện (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
108Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng3
109Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại3
Lĩnh vực văn bằng chứng chỉ - Cấp huyện (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
110Thủ tục Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc3
111Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ3
Giáo dục và Đào tạo - Cấp xã (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
112Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học4
113Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập4
114cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại4
115Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập4
116Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).4