Nghị định số 98/2010/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 21/09/2010

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:98/2010/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:21/09/2010
Lĩnh vực:Văn hóa
Trích yếu:Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa
Văn bản đính kèm: