Luật số 32/2009/QH12 của Quốc hội ban hành ngày 18/06/2009

Loại văn bản:Luật
Số văn bản:32/2009/QH12
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:18/06/2009
Lĩnh vực:Văn hóa
Trích yếu:Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18/6/2009
Văn bản đính kèm: