Thông tư số 38/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 18/12/2023 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:38/2023/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông vận tải
Ban hành ngày:18/12/2023
Lĩnh vực:Giao thông vận tải
Trích yếu:sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
Văn bản đính kèm: