Thông tư số 01/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 04/01/2022 V/v Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:01/2022/TT-BTP
Cơ quan ban hành:Bộ Tư pháp
Ban hành ngày:04/01/2022
Lĩnh vực:Tư pháp
Trích yếu:Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
Văn bản đính kèm: