Nghị định số 22/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 25/03/2022 V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:22/2022/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:25/03/2022
Lĩnh vực:Văn hóa
Trích yếu:Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
Văn bản đính kèm: