Thông tư số 106/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 26/11/2021 V/v sửa đổi Thông tư 85/2019/TT-BTC về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:106/2021/TT-BTC
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Ban hành ngày:26/11/2021
Lĩnh vực:Tư pháp
Trích yếu:sửa đổi Thông tư 85/2019/TT-BTC về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Văn bản đính kèm: