Nghị định số 46/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 13/07/2022 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:46/2022/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:13/07/2022
Lĩnh vực:Nông nghiệp PTNT
Trích yếu:sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.
Văn bản đính kèm: