Thông tư số 05/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 24/06/2021 V/v Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:05/2021/TT-BTP
Cơ quan ban hành:Bộ Tư pháp
Ban hành ngày:24/06/2021
Lĩnh vực:Tư pháp
Trích yếu:Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư
Văn bản đính kèm: