Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 10/01/2022 V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:02/2022/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành:Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ban hành ngày:10/01/2022
Lĩnh vực:Tài chính
Trích yếu:Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Văn bản đính kèm: