Thông tư số Số 09/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 30/06/2021 V/v SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:Số 09/2021/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành:Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ban hành ngày:30/06/2021
Lĩnh vực:Tài nguyên - Môi trường
Trích yếu:SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI
Văn bản đính kèm: