Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh ban hành ngày 14/10/2021 V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021–2025

Loại văn bản:Nghị quyết
Số văn bản:30/2021/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành:HĐND Tỉnh
Ban hành ngày:14/10/2021
Lĩnh vực:Nông nghiệp PTNT
Trích yếu:Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021–2025
Văn bản đính kèm: