Thông tư số 05/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày 09/11/2020 V/v Bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:05/2020/TT-BNV
Cơ quan ban hành:Bộ Nội vụ
Ban hành ngày:09/11/2020
Lĩnh vực:Thi đua - Khen thưởng
Trích yếu:Bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
Văn bản đính kèm: