Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26/03/2021 V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:31/2021/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:26/03/2021
Lĩnh vực:Đấu thầu
Trích yếu:Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
Văn bản đính kèm: