Thông tư số 10/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 28/12/2020 V/v Ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lư trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:10/2020/TT-BTP
Cơ quan ban hành:Bộ Tư pháp
Ban hành ngày:28/12/2020
Lĩnh vực:Tư pháp
Trích yếu:Ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lư trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi
Văn bản đính kèm: