Thông tư số 12/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày 04/11/2019 V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:12/2019/TT-BNV
Cơ quan ban hành:Bộ Nội vụ
Ban hành ngày:04/11/2019
Lĩnh vực:Thi đua - Khen thưởng
Trích yếu:Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Văn bản đính kèm: