Thông tư số 01/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 03/03/2020 V/v Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:01/2020/TT-BTP
Cơ quan ban hành:Bộ Tư pháp
Ban hành ngày:03/03/2020
Lĩnh vực:Tư pháp
Trích yếu:Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;
Văn bản đính kèm: