Nghị định số 83/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/07/2020 V/v Sửa đổi, bỏ sung một số điều NĐ số 156/NĐ-CP ngày 16/11/2018 cỉa CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:83/2020/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:15/07/2020
Lĩnh vực:Nông nghiệp PTNT
Trích yếu:Sửa đổi, bỏ sung một số điều NĐ số 156/NĐ-CP ngày 16/11/2018 cỉa CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
Văn bản đính kèm: