Nghị định số 11/2011/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 30/01/2011 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2006/NĐ-CP.

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:11/2011/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:30/01/2011
Lĩnh vực:An ninh - Quốc phòng
Trích yếu:sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2006/NĐ-CP.
Văn bản đính kèm: