Nghị định số 44 của Chính phủ ban hành ngày 18/05/2012 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/1999/NĐ-CP.

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:44
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:18/05/2012
Lĩnh vực:An ninh - Quốc phòng
Trích yếu:sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/1999/NĐ-CP.
Văn bản đính kèm: