Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 08/10/2019 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:38/2019/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông vận tải
Ban hành ngày:08/10/2019
Lĩnh vực:Giao thông vận tải
Trích yếu:sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Văn bản đính kèm: