Thông tư số 07/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 25/11/2019 V/v Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:07/2019/TT-BTP
Cơ quan ban hành:Bộ Tư pháp
Ban hành ngày:25/11/2019
Lĩnh vực:Tài nguyên - Môi trường
Trích yếu:Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Văn bản đính kèm: