Thông tư số 03/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 25/02/2020 V/v Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh theo quy định tại Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:03/2020/TT-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành:Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Ban hành ngày:25/02/2020
Lĩnh vực:Lao động - Thương binh - Xã hội
Trích yếu:Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh theo quy định tại Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh
Văn bản đính kèm: