Nghị định số 13/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 21/01/2020 V/v - Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chỉ tiết Luật Chăn nuôi.

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:13/2020/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:21/01/2020
Lĩnh vực:Nông nghiệp PTNT
Trích yếu:- Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chỉ tiết Luật Chăn nuôi.
Văn bản đính kèm: