Bộ luật số 32/2018/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 19/11/2018 V/v - Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Loại văn bản:Bộ luật
Số văn bản:32/2018/QH14
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:19/11/2018
Lĩnh vực:Nông nghiệp PTNT
Trích yếu:- Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Văn bản đính kèm: