Luật số 35/2018/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 20/11/2018

Loại văn bản:Luật
Số văn bản:35/2018/QH14
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:20/11/2018
Lĩnh vực:Xây dựng
Trích yếu:Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch
Văn bản đính kèm: